Tel.: +420 226 259 111 |E-mail: chemcomex@chemcomex.cz
CZ| EN| RU

Západočeská energetika, a.s., lokalita Tuhnice - doprůzkum a projekt sanačních prací


Podzemní voda kontaminovaná alifatickými chlorovanými uhlovodíky, dominuje DCE cis1,2dichlorethylen, koncentrace překračují 5000 μg.l-1. Zemina kontaminovaná NEL, bodově až 8100 mg.kg-1 sušiny. Sedimenty dešťové nádrže kontaminované uhlovodíky C10 – C40 až  4800 mg.kg-1 sušiny. Sanace odtěžením zeminy a likvidací na skládce,  biotická dehalogenace pomocí kovů,  odtěžení sedimentů, rekonstrukce nádrže a její zatěsnění. MF ČR – Ministerstvo financí České republiky.