Tel.: +420 226 259 111 |E-mail: chemcomex@chemcomex.cz
CZ| EN| RU

Předběžný geotechnický průzkum - II/112-severovýchodní obchvat Benešova, I. etapa


V rámci předběžného geotechnického průzkumu pro I. etapu severovýchodního obchvatu Benešova bylo provedeno 28 průzkumných vrtů o celkové metráži 226,6 bm,  z toho 3 vrty presiometrické a 2 hydrogeologické, z nichž jeden byl trvale vystrojen pro účely monitoringu podzemní vody v zájmové oblasti. Vrty byly hloubeny technologií jádrového vrtání na sucho průměrem 220-136 mm. Vrty určené pro presiometrické zkoušky byly dovrtány ? 76 mm. Vrtné jádro bylo popsáno geologem.        Z vrtných jader bylo odebráno celkem 5 ks vzorků hornin pro stanovení pevnosti a 1 vzorek horniny pro petrografický rozbor. Dále bylo odebráno 25 ks poloporušených, 6 ks neporušených a 5 ks technologických vzorků zemin, dále 5 vzorků podzemní vody. Na vzorcích byl proveden soubor laboratorních rozborů a zkoušek. Na třech vrtech byly v pevných horninách (posledních 3 m vrtu) provedeny presiometrické zkoušky, v každém vrtu 3 zkoušky v metrových intervalech. V rámci průzkumu byly dále provedeny tyto průzkumy: geofyzikální průzkum mělkou refrakční seismikou, geofyzikální průzkum pro protikorozní účely, pedologický průzkum, polní zkoušky dynamickou penetrací a hydrologická měření. Byl proveden pasport okolních jímacích objektů. Na trvale vystrojeném hydrogeologickém vrtu byla provedena čerpací zkouška, na provizorně vystrojeném hydrogeologickém vrtu byla provedena zkouška vsakovací. Bylo provedeno geodetické zaměření provedených vrtů. Práce byly vyhodnoceny v závěrečné zprávě o provedení geotechnického průzkumu, kde jsou popsány geologické a hydrogeologické poměry zájmového území včetně průběhu únosného skalního podloží, geotechnických vlastností zemin a hornin, úrovně podzemní vody a její agresivity na betonové konstrukce. Geologická stavba zájmového území je přehledně zobrazena v podélném geologickém profilu