Tel.: +420 226 259 111 |E-mail: chemcomex@chemcomex.cz
CZ| EN| RU

PRODUKTY


 

 


Komplexní dodávky technologických systémů

Od svého založení je CHEMCOMEX zaměřen na komplexní a všeprofesní dodávky technologických zařízení a systémů, včetně dodávek formou „na klíč“. Projekty realizujeme od návrhu technického řešení, přes vypracování realizační a konstrukční dokumentace, předmontáž až po montáž na místě a uvedení do provozu.

 • komplexní dodávky technologických subsystémů zahrnujících nádrže, aparáty, čerpadla, armatury, ocelové konstrukce, měření a regulaci, elektronapájení
 • technologické aparáty a potrubní rozvody
 • systémy měření a regulace
 • systémy odběru vzorků kapalin a plynů
 • systémy on-line měření chemických parametrů
 • systémy speciálních měření dozimetrických veličin
 • speciální laboratorní a zkušební zařízení

Dodávky jsou zaměřeny na oblast jaderné i klasické energetiky, plynárenství, teplárenství a průmyslové chemie.


Potrubní systémy

CHEMCOMEX je dlouholetým dodavatelem potrubních systémů pro jadernou i klasickou energetiku. Dodávky realizujeme od návrhu potrubních systémů, vypracování realizační a konstrukční dokumentace, prefabrikaci až po montáž a uvedení do provozu.
Jaderný ostrov jaderných elektráren:

 • systémy vložených okruhů chlazení
 • potrubí technické a chladicí vody
 • potrubí superhavarijního dochlazování parních generátorů
 • potrubí rozvodu stlačených plynů
 • potrubí pro demivodu, dekontaminační roztoky a roztoky provozních chemikálií
 • impulsní potrubí pro odběry vzorků a polní instrumentaci
 • související potrubí, čerpadla, nádrže a armatury

Sekundární okruh jaderných elektráren, klasická energetika a teplárenství

 • hlavní parní a napájecí potrubí
 • středotlaká a nízkotlaká parní potrubí
 • potrubí havarijního dochlazování
 • potrubí chladící vody
 • potrubí rozvodu stlačených plynů
 • potrubí olejového hospodářství
 • impulsní potrubí pro odběry vzorků a polní instrumentaci
 • související potrubí, čerpadla, nádrže a armatury

Doplňkovou službou k dodávkám kompletních potrubních celků je zakázková výroba dílčích potrubních komponent, především přechodů, segmentových kolen a tvarovek T a Y, a to v průměrech do DN1000 a v provedení z uhlíkových i nerezových ocelí.


Projekční a inženýrské práce

CHEMCOMEX nabízí zákazníkům komplexní inženýrské služby spojené s přípravou a realizací staveb pro zakázky typu výstavba průmyslových a stavebních objektů, instalace technologických systémů, popřípadě opravy či dodávky subsystémů, automatizace, měření a elektronapájení.

Rozsah služeb

 • Vypracování studií realizovatelnosti
 • Geologický a hydrogeologický průzkum pro zakládání staveb a projektová činnost v oboru vodohospodářské stavby
 • Vypracování dokumentace pro stavební povolení
 • Vypracování realizační dokumentace
 • Návrhy potrubních systémů, včetně pevnostních výpočtů, návrhů uložení a opěrných konstrukcí
 • Vypracování konstrukční a výrobní dokumentace, včetně tlakových zařízení a nádob
 • Vypracování provozních předpisů a návodů
 • Řízení projektu
 • Výkon autorského dozoru
 • Převedení dokumentace do digitální podoby

Uvedené činnosti jsou prováděny nejen pro nové investiční akce, ale i pro rekonstrukce a modernizace staveb či technologických celků. Poskytované služby jsou zaměřeny na energetiku, průmyslovou chemii a stavebnictví.


Servis a modifikace provozovaných technologií

Nedílnou součástí produktového portfolia je servis a modifikace provozovaných technologických systémů. CHEMCOMEX nabízí zajištění plánované, nahodilé a prediktivní údržby, kontrol a revizí, rekonstrukcí a modernizací strojních částí technologických systémů.


Vyřazování, demontáže, dekontaminace a likvidace technologických celků v energetice

Součástí nabízených činností jsou činnosti související s vyřazováním technologických celků z provozu, jejich demolicí a likvidací, tedy především:

 • provádění demontáže technologických zařízení, potrubí, ocelových konstrukcí, kabeláže a elektro vybavení,
 • provádění demolic stavebních konstrukcí,
 • výroba a dodávka systémů pro selekci, fragmentaci a dekontaminaci likvidovaných technologii v jaderném průmyslu.

Uvedené činnosti jsou prováděny od projekční přípravy, přes výrobu technologických zařízení, vlastní demontážní a likvidační práce, třídění materiálu až po následné zpracování a likvidaci odpadů.


Zpracování radioaktivních odpadů

Našim zákazníkům nabízíme zákaznicky orientovaná řešení na klíč pro tyto technologie:

 • solidifikace radioaktivních odpadů (kaly, ionexy, koncentráty) metodou cementace
 • solidifikace radioaktivních odpadů (kaly, ionexy, koncentráty) metodou alkalicky aktivovaných aluminosilikátových matric (tzv. geopolymery) do vlastní matrice ALUSIL
 • zpracování kontaminovaných vod (separace nuklidů pod zákonné úrovně a následné zpracování koncentrátu)
 • třídění a zpracování pevných odpadů

Tyto technologie jsme připraveni dodat jak pro provozní využití, tak pro užití v rámci vyřazování a likvidace jaderných bloků nebo průmyslových provozů.

Zpracování radioaktivních odpadů není zaměřeno jen na dodávky zařízení, ale i na poskytování zpracovatelských služeb v oblasti solidifikace a nakládání s odpady, případně pronájem technologického zařízení.


Sanace kontaminovaných území

CHEMCOMEX disponuje vybavením a know-how pro sanaci horninového prostředí metodami in situ. Služby jsou zaměřeny na:

 • průzkum znečištění ve smyslu Vyhlášky o zjišťování a nápravě ekologické újmy na půdě
 • analýzy rizik dle Metodického pokynu MŽP
 • sanaci kontaminovaných území

Více najdete na www.insitusanace.cz


Inženýrská geologie a hydrogeologie

Dlouholetou podnikatelskou aktivitou jsou práce v oblasti geologie, hydrogeologie a vrtných prací. Pro naše klienty zajišťujeme provádění komplexního inženýrskogeologického a hydrogeologického průzkumu. Vybaveni jsme vlastní vrtnou a servisní technikou. Nabízené služby jsou zaměřeny na:

 • průzkum pro potřeby zakládání všech druhů staveb
 • vyhledání zdrojů podzemní vody, včetně vrtání jímacích studní
 • geologický průzkum pro vsakování
 • vrtání průzkumných, monitorovacích a stavebních vrtůvrtů

Další informace najdete na www.pruzkumnevrty.cz a www.vrtanistudni.cz


Výzkum a vývoj

CHEMCOMEX se dlouhodobě zabývá výzkumem a vývojem zaměřeným na oblast:

 • Solidifikace radioaktivních odpadů (kalů, ionexů a koncentrátů) do cementových matric a alkalicky aktivovaných aluminosilikátových matric (tzv. geopolymerů)
 • Zákaznicky orientované cementové a geopolymerní matrice pro fixaci nebezpečných odpadů, včetně radioaktivních odpadů
 • Obalové soubory pro ukládání odpadů na bázi geopolymerních pojiv
 • Zpracovatelská zařízení pro oblast nakládání s odpady (automatizované solidifikační linky)
 • Výzkum a vývoj nových progresivních metod a postupů v oblasti nakládání s odpady
 • Progresivní technologie pro sanaci kontaminovaného životního prostředí zaměřené na:
  • reduktivní technologie pro dehalogenaci chlorovaných etylenů a jejich kombinaci s bioremediačními procesy
  • nástroje pro sledování stavu horninového prostředí
  • moderní postupy a materiály pro stabilizaci odpadů
  • využití mikrovlnných technologií

 


Expertní práce v oblasti jaderného paliva a speciální softwarové aplikace

Tým specialistů pro informační technologie zajišťuje pro zákazníky návrh, tvorbu, instalaci a servis softwarových aplikací v oblastech:

 • spolupráce na vývoji monitorovacího systému aktivní zóny v jaderných elektrárnách SCORPIO-VVER
 • vývoj a aplikace termodynamických a termomechanický výpočetních kódů v oblasti jaderné energetiky
 • podpora chemické služby v jaderných a klasických elektrárnách (založeno na bázi vlastního produktu CHEMIS)
 • vývoj řídících a informačních systémů pro oblasti radioterapie
 • vývoj systému pro automatizované stanovení a hodnocení dávek obdržených pacienty při lékařském ozáření