Tel.: +420 226 259 111 |E-mail: chemcomex@chemcomex.cz
CZ| EN| RU


Akcionář CHEMCOMEX Praha, a.s. mění formu akcií na zaknihované. Společnost vyzývá akcionáře k předání listinné formy akcií.

21.11.2016

ZVEŘEJNĚNÍ ROZHODNUTÍ O PŘEMĚNĚ AKCIÍ NA ZAKNIHOVANÉ AKCIE A VÝZVA AKCIONÁŘI K ODEVZDÁNÍ AKCIÍ A SDĚLENÍ ČÍSLA MAJETKOVÉHO ÚČTU

Společnost CHEMCOMEX Praha, a.s. sídlící na adrese Praha 5 - Zbraslav, Elišky Přemyslovny 379, PSČ 156 00, IČ 25076451 a zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložce 4287 (dále jen „Společnost") tímto v souladu s ustanovením § 529 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, oznamuje, že jediný akcionář Společnosti rozhodl dne 10.11.2016 o přeměně všech 100 kusů listinných akcií Společnosti na jméno na zaknihované akcie, když přijal následující usnesení:

A. Jediný akcionář mění formu všech akcií společnosti z akcií na jméno na akcie na majitele s tím, že tyto akcie budou vydány jako zaknihovaný cenný papír.
B. Jediný akcionář mění stanovy společnosti takto:

Článek 5, odstavec 1 nově zní takto:
1. Základní kapitál je rozdělen na celkem 100 kusů akcií o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: Jeden milion korun českých). Všechny akcie jsou vydány jako zaknihovaný cenný papír. Seznam akcionářů je nahrazen evidencí zaknihovaných cenných papírů.

Článek 9, odstavec 5 nově zní takto:
5. Valná hromada se svolává pozvánkou uveřejněnou nejméně 30 dnů přede dnem konání valné hromady na internetových stránkách společnosti a současně zaslanou všem akcionářům na adresu uvedenou v evidenci zaknihovaných cenných papírů, případně na elektronickou adresu, kterou akcionář společnosti písemně sdělí.

Článek 12, odstavec 5 nově zní takto:
5. Majitel jedné akcie o jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč má při hlasování valné hromady jeden hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je tak 100.


(dále jen „Usnesení").
Představenstvo Společnosti tímto na základě Usnesení vyzývá svého jediného akcionáře k:

  • odevzdání všech listinných akcií na jméno emitovaných Společností,
     
  • sdělení čísla účtu v příslušné evidenci, na který mají být akcie zaevidovány, a to ve lhůtě dvou měsíců ode dne zveřejnění tohoto rozhodnutí v Obchodním věstníku.
     

Představenstvo Společnosti tímto dále oznamuje, že pokud akcionář neodevzdá akcie Společnosti v této lhůtě dvou měsíců ode dne zveřejnění tohoto rozhodnutí v Obchodním věstníku, určí mu k tomu dodatečnou lhůtu deseti dnů. Akcie, které nebudou odevzdány ani v takto určené dodatečné lhůtě, prohlásí Společnost za neplatné a Společnost bude dále postupovat v souladu s právními předpisy.

Odevzdání akcií a shromažďování informací potřebných k zaevidování akcií na příslušný účet bude probíhat ode dne zveřejnění tohoto rozhodnutí v Obchodním věstníku po dobu výše uvedených příslušných lhůt v sídle Společnosti a to v pracovních dnech v době od 8.00 hod do 15.00 hod v kanceláři ředitele Společnosti. Číslo účtu v příslušné evidenci, na který mají být akcie zaevidovány, akcionář sdělí Společnosti písemně, a to současně s odevzdáním akcií.

V Praze dne 10. listopadu 2016

Za představenstvo CHEMCOMEX Praha, a.s.

Ing. Otakar Bárta, CSc., předseda představenstva 
Miroslav Mrtvý, místopředseda představenstva

Původní dokument ke stažení